สไลด์อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถตามประเภท ความพิการและให้รหัส ICF

รายละเอียด

หนังสือ  คู่มือมาตรฐานกลางประเมินความสามารถตามประเภทความพิการและให้ระหัส IFC

ความพิการประเภท 1 ความพิการทางการเห็น

ความพิการประเภท 2 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ความพิการประเภท 3 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

ความพิการประเภท 4 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

ความพิการประเภท 5 ความพิการทางสติปัญญา 

ความพิการประเภท 6 ความพิการทางการเรียนรู้

ความพิการประเภท 7 ความพิการออทิสติก

Share
   
© กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย