ข้อมูลพื้นฐานตำบลนครไทย

รายละเอียด

 

ประวัติความเป็นมา :
เมืองนครไทย ปรากฏชื่อครั้งแรกในจารึกวัดมหาธาตุวัดสระศรีหลักที่ 7 ก, จารึกวัดเขากบหลักที่ 11 และปรากฏชื่อใน จารึกหลักที่ 93 ภาษาบาลีว่า "นครเทยย" เป็นชุมชนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และจากจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เมืองนครไทยมีฐานะเป็นเมืองขึ้นของเมืองพิษณุโลก ที่มีฐานะเป็นหัวเมืองเอกของเมืองฝ่ายเหนือ ในปี พ.ศ. 2433 เมืองนครไทย ถูกลดฐานะลงเป็นอำเภอนครไทย สำหรับเมืองนครไทยชาวบ้านเชื่อว่าเมืองบางยางที่พ่อขุนบางกลางหาวปกครอง ก่อนไปยึดเมืองสุโขทัย
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่ทางทิศเหนือของตำบลเป็นภูเขา การปกครองแบ่งออกเป็น 13 หมู่บ้าน บริเวณหมู่ที่ 2,9,10 เป็นที่ราบสูงแล้วต่ำลงมาทางใต้ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ำแควน้อยเป็นแนวเขตตำบล พื้นที่บางแห่งเป็นลุ่มน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่ ทำให้พืชที่ปลูกเสียหายเป็นประจำทุกปี
 อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 จำนวนประชากรของตำบล :
ลำดับที่ หมู่บ้่าน      จำนวนประชากร    รวม  จำนวนบ้าน
ชาย       หญิง    
1 บ้านเหนือ 499 460 1059 395
2 บ้านเนินสว่าง 442 455 897 272
3 บ้านนครไทย 399 436 835 474
4 บ้านหนองน้ำสร้าง 607 642 1249 514
5 บ้านหนองลาน 248 291 539 181
6 บ้านหัวร้อง 324 367 691 276
7 บ้านคลองจิก 523 576 1097 512
8 บ้านน้ำพาย 349 318 667 198
9 บ้านนาหัวเซ 225 240 465 159
10 บ้านด่าน 116 118 234 60
11 บ้านโนนจันทร์ 336 327 663 380
12 บ้านสายทอง 198 208 406 135
13 บ้านใหม่แสนสุข 264 276 440 260
  รวม 4528 4814 9342 3816

ที่มาข้อมูล: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนครไทย เดือน กรกฎาคม 2556

Share
   
© กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย